Samarbejdsrelationer i SFO’en

Eksterne samarbejdspartner
SFO´en har, ligesom alle andre skoler og SFO-ér, mulighed for at trække på kompetente fagfolk. Det være sig, skolepsykolog, sundhedsplejerske, SSP-medarbejdere, sagsbehandlere, tale-hørepædagog mv. Alle samarbejdspartnere vil altid indgå i arbejdet om det enkelte barn efter aftale og dialog med forældrene. Vi vægter et tæt, åbent og ærligt samarbejde med forældrene højt, og derfor er der altid mulighed for at aftale tid til en snak.

Internt i SFO’en
SFO’en afholder personalemøde én gang ugentlig. Her planlægges og drøftes aktuelle problemstillinger, pædagogik og aktiviteter omkring børnene. Der skrives internt referat.

Alle medarbejdere tilbydes årligt en medarbejderudviklingssamtale. Samtalerne skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø med stor fokus på trivsel og udvikling af SFO’ens personale.

To gange om året afholdes der fælles personalemøde med børnehaven hvor der samarbejdes omkring pædagogiske emner og vores fælles daglige virke.

Én gang om året tager alle medarbejdere på pædagogisk weekend. Indholdet kan veksle meget, men et fælles og gennemgående emne for disse pædagogiske weekender er at styrke fællesskabet på tværs af faggrupperne i huset.

SFO’ens forældreråd
SFO’en, klubben og børnehaven afholder fælles forældrerådsmøder ca. 4 gange årligt. Forældrerådene er forældrenes talerør, samt ansvarlig for planlægning og udførelse af forældrearrangementer året igennem, Rådet består som udgangspunkt af en repræsentant fra hver klasse (0.-3. kl.) Forældrerepræsentanter vælges til første forældremøde i klasserne. I forældrerådet deltager et skolebestyrelsesmedlem.

Skolebestyrelsen
SFO’en er repræsenteret på alle bestyrelsesmøder. Personalerepræsentanten videregiver meddelelser og forespørgsler.

Lærermøder
Efter behov deltager SFO’en på lærermøder. Således sikres en direkte kommunikationsmulighed mellem SFO og skole, og der er dermed bedre mulighed for at komplimentere hinandens kompetencer.

Indskolingen
Én gang om måneden afholdes der indskolingsmøde, bestående af det pædagogiske personale og indskolingslærerne. På disse møder planlægges kommende aktiviteter, drøftelse af aktuelle pædagogiske problemstillinger/udfordringer m.v. De to faggrupper bruger hinandens professionelle kompetencer til at få et fælles helhedsbillede af de enkelte børn.

Alle pædagoger i SFO’en har faste timer i skolen. Hver enkelt medarbejder tilknyttes én eller to klasser som klassepædagog, således at børn og familier oplever en sammenhæng mellem skole og SFO/lærer og pædagog. Når skolen har emneuger eller anderledes uger, deltager der ofte flere medarbejdere fra SFO’en i skoletiden, dette såvel i planlægningen som i selve ugerne.